Regulamin świadczenia usług rezerwacji boisk

Regulamin świadczenia usług rezerwacji boisk za pośrednictwem strony www.footballarena.com.pl
 • 1 Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu www.footballarena.com.pl (określanego w dalszej części Regulaminu jako „Serwis”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawca – Olimpijski Football Club Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876616, NIP 8992743061, który świadczy usługi rezerwacji boisk za pośrednictwem Serwisu. Dane kontaktowe: e mail: rezerwacje@footballarena.com.pl, www.footballarena.com.pl,
 3. Zamawiający – osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje przy użyciu Serwisu Zamówienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Konsument.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 5. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem: www.footballarena.com.pl.
 6. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Usługodawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu, zgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą wynajęcia boiska piłkarskiego na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, przy użyciu interaktywnego formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.
 7. Cena – rozumie się przez to czynsz najmu netto umieszczony obok informacji o obiektach do wynajęcia, nie uwzględniającą podatku VAT.
 8. Cennik – rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich oznaczeniami i cenami.
 9. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych.
 12. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji, na którym gromadzone są dane dotyczące klienta podane przy zakładaniu Konta za jego zgodą oraz dane dotyczące Zamówień.
 13. Rezerwacja – ustalony przez Zamawiającego termin wynajęcia boiska/obiektu oznaczony konkretną datą, godziną rozpoczęcia i zakończenia – minimalna Rezerwacja wynosi jedną godzinę zegarową (1 h).
 14. Interwał – minimalna wartość cykliczna z jaką można rozpocząć rezerwację i zwiększyć ją lub przesunąć tj. 30 minut (0,5 h).
 15. Karta Multisport lub karta Medicover – karta rabatowa przypisana do Zamawiającego weryfikowana przez pracownika Usługodawcy na miejscu w wynajmowanym obiekcie/boisku (brak możliwości weryfikacji przez aplikację). Wartość rabatu zwracana jest po weryfikacji karty.
 16. Regulamin płatności – warunku opisujące zasady płatności za rezerwację.
2 Zasady ogólne
 1. Serwis działa pod adresem www.footballarena.com.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Dane kontaktowe:
Olimpijski Football Club Spółka akcyjna
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław
NIP 8992743061
e-mail: rezerwacje@footballarena.com.pl, www.footballarena.com.pl
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Wymagania techniczne:
 • Korzystanie z Serwisu możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego ze zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu;
 • Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail);
 • Zamawiający powinien mieć:
  • Włączoną obsługę plików cookies;
  • Aplikacje / oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych.
 
 • 3 Zakładanie Konta i Składanie Zamówień
 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe:
 • po dokonaniu rejestracji i założeniu konta oraz po zalogowaniu się do Konta;
 • bez zakładania Konta – jako tzw. „gość”.
 1. Założenie i prowadzenie Konta jest darmowe. Zamawiający ma prawo usunąć konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek. Usunięcie konta następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na podany powyżej adres mailowy Usługodawcy albo lub przez złożenie żądania usunięcia konta na piśmie.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej i/lub może wyrazić zgodę na inicjowanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym na udostępniony w tym celu nr telefonu i/lub może zaakceptować stosowanie faktur elektronicznych.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 5. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • Otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej System pod adresem footballarena.com.pl oraz kliknąć w napis „rezerwacje”;
 • wybrać boisko/obiekt oraz termin rezerwacji (przy terminach rezerwacji oznaczono od razu Cenę), a następnie kliknąć przycisk „Dalej”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Rezerwuj” – System przeniesie Zamawiającego do sekcji płatności (należy kliknąć przycisk „Zapłać”) – zasady dokonywania płatności uregulowane są w Regulaminie Płatności,
 • z chwilą dokonania płatności Rezerwacja zostaje skutecznie złożona (moment zawarcia umowy najmu zgodnie z Zamówieniem).
 1. Zamawiający może wybrać w Systemie obiekt, w którym zlokalizowane jest boisko, ale konkretne boisko w obiekcie będzie przyporządkowywane automatycznie zgodnie z dostępnością w wybranym terminie.
 2. W przypadku niedostępności wybranego przez Zamawiającego terminu, System wyświetli komunikat o braku możliwości dokonania rezerwacji oraz zaproponuje Zamawiającemu inny dostępny w danym dniu termin, który Zamawiający może zaakceptować klikając przycisk „Proszę wybrać inny dzień”.
 3. Obsługa telefoniczna złożonych Zamówień i reklamacji odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedający dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
 5. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 6. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy najmu.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania Rezerwacji tj. dokonania płatności za wybrany i zaakceptowany termin, Rezerwacja staje się skuteczna (moment zawarcia umowy) i na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji.
 • 4 Umowa
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do wynajmowania obiektów i boisk objętych Serwisem oraz że prezentowane w Serwisie dane są zgodne z przysługującymi mu uprawnieniami i rzeczywistością. Zawartość Serwisu nie może być interpretowana i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jako że dane są dostępne jednocześnie wielu odbiorcom i Usługodawca nie może (do momentu zawarcia umowy) gwarantować dostępności obiektu/boiska w terminie oznaczonym w pierwszym zapytaniu.
 2. Z przyczyn oznaczonych powyżej złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Usługodawcą umowy – zostaje ona zawarta dopiero z momentem potwierdzenia dostępności i ceny oraz dokonania płatności.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w mailu zawierającym potwierdzenie warunków Zamówienia.
 • 5 Płatności
 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT oraz skorzystania z Rezerwacji w terminie w niej oznaczonym i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatku VAT.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Płatność może nastąpić za pośrednictwem współpracujących z Usługodawcą podmiotów świadczących usługi w tym zakresie wyraźnie wskazanych przy oznaczeniu sposobu płatności oraz zgodnie z Regulaminem płatności.
 5. Zamawiający otrzyma zgodnie ze swoim wyborem: fakturę VAT lub paragon, które wystawione będą zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 6. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 • 6 Reklamacja
 1. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zgłoszonym Zamówieniem, a jego faktyczną realizacją, w tym np. zarezerwowaniem
 • innego terminu;
 • innych godzin;
 • innego interwału (długości korzystania z boiska);
 • innego obiektu/boiska;
 • brakiem rezerwacji
Zamawiający przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem:
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady tj. rozbieżności pomiędzy Rezerwacją a realizacją, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 2. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji tj. od momentu dokonania zapłaty.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
 2. zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 3. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, gdy skorzysta z Rezerwacji, a tym samym dojdzie do wykonania umowy przez Usługodawcę.
 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument ma możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 • 9 Odpowiedzialność sprzedającego
 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  • niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
  • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  • niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
  • awarii, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
  • siły wyższej;
  • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.
 • 11 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych jest:
Olimpijski Football Club Spółka akcyjna
 1. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław KRS 0000876616 NIP 8992743061
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych email: iod@footballarena.com.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
 • prowadzenie konta użytkownika serwisu footballarena.com.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • udzielenie odpowiedzi na zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: rejestracji rozmów podczas połączenia z działem obsługi klienta; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej umowy tj.: usługi prawne, usługi księgowe, działania windykacyjne, usługi informatyczne; dostawcom systemów teleinformatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
 • prowadzenia konta użytkownika serwisu – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 • wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku roszczeń wynikających z zawartych umów, przez okres 6 lat (w przypadku osób fizycznych) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej), z tym zastrzeżeniem, że koniec okresu przypadający w środku roku kalendarzowego przedłuża się do dnia 31 grudnia tego roku;
 • realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
 • wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach;
 • marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 • rejestracji rozmów podczas połączenia z DOK – przez 2 lata.
 1. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych tego Zamawiającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 5. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, w przypadku wykonania umowy zawartej z Kontrahentem jest osoba reprezentująca Kontrahenta.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 8. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • 12 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Serwisu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Serwisu nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Usługodawca oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi powszechnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych obiektów/boisk z Serwisu, zmiany Cen oraz ilości boisk/obiektów w Serwisie, wprowadzania nowych Obiektów do Serwisu, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem  09.05.2022
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
Olimpijski Football Club Spółka akcyjna
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław
NIP 8992743061
tel.: /…/ (koszt połączenia stawka operatora)
e-mail: rezerwacje@footballarena.com.pl
www.footballarena.com.pl
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Nazwa sprzedawcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W dniu …….. została dokonana rezerwacja

Korzystając z przysługującego mi jako konsumentowi uprawnienia, odstępuję od umowy zawartej przez dokonanie ww. rezerwacji i proszę o zwrot kwoty wpłaconej tytułem rezerwacji na rachunek ………………………………………………